| | | | |

Board of Directors

Kassemali Jinnah Chairman
Ebrahim Jaffer Vice Chairman & Outreach
Nooruddin Mithani Secretary & Marketing
Fazal Manji Treasurer
Rahim Asani Director - Loan Committee
Karim Kaisani Director - Supervisory Committee
Ali Jamal Director - Human Resources
Mushtaq Kamruddin Director - Recovery
Amyn Abdulla Director - Outreach & Marketing